Pravo na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj  25/13, 85/15, 69/22) Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK omogućuje pristup informacijama koje posjeduje ili nadzire kao tijelo javne vlasti (prema definiciji pojma javne vlasti iz Zakona o pravu na pristup informacijama). Zakonom su propisana načela prava na pristup informacijama, izuzeci te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba, dok je Dom NOVI POČETAK tijelo javne vlasti.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom.

dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije, Radoboj 8, 49 232 Radoboj.

Zahtjev za pristup informacijama može se podnijeti:

  • pisanim putem na propisanom obrascu (koji se može preuzeti na ovoj stranici) na adresu: Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK, Službenica za informiranje, Krapina, Magistratska 1
  • putem elektroničke pošte: novi.pocetak@kzz.hr
  • usmenim putem na broj telefona 049/ 521 001, utorkom od 13 do 14 sati.

U slučaju zaprimanja zahtjeva putem telefona i e-maila, o istome se sastavlja službena zabilješka.

Službenica za informiranje je Aneta Škreblin, mag. psych.

PRILOZI:

Zakoni i ostali propisi

https://pristupinfo.hr/pravni-okvir/ 

Opći akti i odluke

Izmjene Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Ispravak Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Odluka o imenovanju službenice za informiranje 

Obrasci

Zahtjev za pristup informacijama Word | PDF

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije Word | PDF

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija Word | PDF

Godišnja izvješća

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu Excel | PDF | CSV

Skip to content