Zakonska regulativa

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (NN 70/17, 126/19, 84/21, 114/22)

Obiteljski zakon ( NN 103/15, 98/19, 47/20)

Zakon o socijalnoj skrbi ( NN 18/22, 46/22, 119/22)

Prekršajni zakon (NN 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18, 114/22)

Kazneni zakon ( NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21 )

Zakon o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 126/19, 130/20, 80/22)

Protokol postupanja u slučaju nasilja u obitelji

Zakon o privremenom uzdržavanju (NN 92/14)

Zakon o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (NN 3/18)

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (NN 143/13, 98/19)

Zakon o ustanovama ( NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

Zakon o radu ( NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22)

Zakon o fiskalnoj odgovornosti ( NN 111/18)

Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru ( NN 78/15, 102/19)

Zakon o javnoj nabavi ( NN 120/16, 114/22)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22)

Zakon o proračunu ( NN 144/21)

Skip to content