Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK

Magistratska 1, Krapina

KLASA: 112-01/24-03/03

URBROJ: 2140-52-02-24-3

Krapina, 11. lipnja 2024.

Na temelju članka 30. Statuta Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK (KLASA: 023-08/20-02/01, URBROJ: 2140-52-02-20-4 od 12. listopada 2020. godine, ravnateljica Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK, raspisuje

 JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa u

 Domu za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK

za radno mjesto

STRUČNI SAVJETNIK- 1 izvršitelj/ica, rad na određeno puno radno vrijeme, do povratka službenice na radno mjesto, uz obvezni probni rok od 1 mjeseca.

Na ovaj Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme (dalje u tekstu: Natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Posebni uvjeti za prijam u radni odnos na radno mjesto STRUČNI SAVJETNIK:

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati za radno mjesto moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u radni odnos.

Opći uvjeti za prijam u radni odnos su: 

Na Natječaj za navedeno radno mjesto mogu se javiti i osobe koje su po prijašnjim propisima stekle naziv magistar/stručni specijalist socijalnog rada, odnosno magistar/stručni specijalist psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen stručni ispit, može biti primljena u službu pod uvjetom da ispit položi u roku od jedne godine od dana prijma u službu.

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 18/22, 46/22, 119/22).

Uz pisanu prijavu, podnositelji prijave dužni su priložiti sljedeće priloge koji mogu biti i u neovjerenim preslikama te će odabrani kandidati predočiti izvornik:

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo te, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti pisane dokaze o svom statusu i sve druge dokaze sukladno odredbama posebnih zakona te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. i 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17., 98/19) koje ostvaruju pravo prednosti kod prijma u službu, da, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, prilože i dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju:

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem odredbi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedeni su na poveznici na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Odabir će se izvršiti i uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina kandidata/kinje.

Provjera znanja i sposobnosti izvršit će se i putem intervjua.

Provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja. 

Ako podnositelj prijave ne pristupi provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

Na mrežnoj stranici Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK objavit će se opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava ovim Natječajem.

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Domu za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja te će elektronskim putem obavijestiti kandidate o mjestu i vremenu održavanja provjere znanja i sposobnosti.

Pisane prijave na Natječaj, s obaveznim prilozima, podnose se u roku od osam dana od dana objave Natječaja kod nadležne službe za zapošljavanje (www.hzz.hr) na adresu: Dom za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK, Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Domu za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK uz naznaku “Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa u Domu za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK,”, na adresu Krapina, Magistratska 1. 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Osobe koja neće podnijeti pravodobnu i urednu prijavu ili neće ispunjavati formalne uvjete iz Natječaja neće se smatrati kandidatima prijavljenim na Natječaj i o istome će biti pisano obaviještene.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije zasnivanja radnog odnosa.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

                                                                                                               RAVNATELJICA

                                                                                                      Lovorka Latin, mag.soc.rada

DOSTAVITI:

  1. Hrvatski zavod za zapošljavanje, Krapina,

            Ulica Ksavera Šandora Đalskog 3,

  1. Pismohrana.

1. Javni natječaj – stručni/a savjetnik/ica (word | pdf)

2. Opis poslova i podaci o plaći (word | pdf)

3. Odluka o poništenju Javnog natječaja (word | pdf)

Skip to content