Publikacije

Projekt Novi početak (brošura)

Svatko ima pravo na novi početak (brošura)

Brošura Nasilje u romantičnim vezama mladih

Letak Nasilje u romantičnim vezama mladih

 

Janković, Josip i Žilić, Marija (2016). Nasilje. Socijalne teme : Časopis za pitanja socijalnog rada i srodnih znanosti, 1(3), str. 67-87.

Odak, Ana (2016). Nasilje u obitelji. Policija i sigurnost, 25(4), str. 468-474.

Matijević, Anita (2010). Nasilje u obitelji – europski modeli. Policija i sigurnost, 19(2), str. 195-209.

Škorić, Marissabell (2018). Obiteljsko nasilje u praksi Europskog suda za ljudska prava s posebnim osvrtom na presude protiv Republike Hrvatske. Hrvatski ljetopis za kaznene znanost i praksu, 25(2), str. 387-415.

Ajduković, Dean i Ajduković, Marina (2010). Nasilje u obitelji : što zdravstveni djelatnici mogu učiniti. Medicina Fluminensis, 46(3), str. 292-299. – https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=89369

Dodaj, Arta i Sesar, Kristina (2014). Čimbenici rizika za nasilje u partnerskim vezama. Socijalna psihijatrija, 42(3), str. 162-171. – https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=198790

Mamula, Maja i Dijanić-Plašć, Ivana (2014). Tipična žrtva obiteljskog nasilja u RH – sociodemografski profil. Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, 60(32), str. 111-127. – https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=193799 

Klasnić, Ksenija (2011). Ekonomsko nasilje nad ženama u intimnim vezama u hrvatskom društvu – konceptualne pretpostavke. Socijalna ekologija : časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, 20(3), str. 335-356. – https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=111904

Josipović, Ana-Marija, Najam-Hižman, Elizabeta i Leutar Zdravka (2008). Nasilje nad osobama s intelektualnim poteškoćama. Nova prisutnost : Časopis za intelektualna i duhovna pitanja, 6(3), str. 353-371. – https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=54759 

Ajduković, Dean, Bakić, Helena i Barić, Željka (2017). Uloga sigurne kuće u osnaživanju žena koje su preživjele partnersko nasilje. Ljetopis socijalnog rada, 24(1), str. 73-99. – https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=273188

Ajduković, Marina, Ernečić, Maja i Patrečević, Sonja (2016). Izazovi obiteljske medijacije u slučajevima nasilja u partnerskim odnosima. Ljetopis socijalnog rada, 23(3), str. 381-411.

Skip to content